دوره آمادگی کسب گواهینامه PHRI - کارکنان شرکت ملی نفت ایران - مرداد 98

دوره آموزشی اصول ومهارت های مربی گری دریکی از زیر مجموعه های شرکت میدکو