به وب سایت زیما خوش آمدید 

آرشیو آزمون‌ها

آزمون تایید صلاحیت دوره HRBP

1,000,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک شوید

شرکت در آزمون
Part 1. HR and Organization

100,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک شوید

شرکت در آزمون
آزمون تعیین سطح دوره آموزشی...

پنل آزمون

وضعیت اشتراک: ثبت نام شده

شرکت در آزمون
Part 2. Information Privacy and...

100,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک شوید

شرکت در آزمون
Part 1. Human Resource Information...

100,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک شوید

شرکت در آزمون
Part 3. Employee Safety and...

100,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک شوید

شرکت در آزمون
Part 2. Employee Policies

100,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک شوید

شرکت در آزمون
Part 1. Employee Relations

100,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک شوید

شرکت در آزمون
Translate »