0
0

درباره ما

موسسه زیما بیش از پنج سال افتخار داشته است یار و همراه سازمان ها و مدیران ایرانی در آموزشی و توانمندسازی نیروی انسانی باشد. این گروه تلاش نموده است با نوآوری در آموزش، خدماتی اثرگذار و کاربردی در آموزش و تربیت نیروی انسانی ارائه نماید.
در همین راستا و با توجه به ضرورت آموزش های کیفی در تربیت نیروهای انسانی، تلاش این موسسه برآن خواهد بود تا با ارائه خدمات برتر آموزشی و مشاوره ای یار و همراه سازمان های ایرانی به منظور تامین هدف مذکور باشد.